algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Locdepot kunt u hier downloaden of hieronder direct lezen.

Download algemene voorwaarden Locdepot

1. Algemeen
1.1 Onder “Locdepot” wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan Locdepot, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Nederland, en statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland. Het hoofdkantoor van Locdepot is gevestigd op het adres: Hondiusstraat 30B, 3021NL Rotterdam. E-mailadres: info@Locdepot.nl. Locdepot is ingeschreven in het Handelsregister te Meppel KvK-nummer 04087663, BTW-nummer NL001135745B34.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Locdepot als leverancier van producten via www.Locdepot.nl optreedt.

3. Aanbiedingen
3.1 De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de consument. Locdepot zal deze overeenkomst per e-mail bevestigen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Locdepot heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4. Overeenkomst
4.1 De koopovereenkomst tussen Locdepot en koper is tot stand gekomen op het moment dat een bevestigingsmail door Locdepot naar u is verzonden of indien er sprake is van een beursverkoop met contante betaling. Locdepot heeft het recht om de gevraagde koopovereenkomst te weigeren.

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn “Af magazijn”, dat wil zeggen, uit ons magazijn, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend en/of administratiekosten.

6. Afzetgebied
6.1 Op dit moment worden alleen goederen geleverd aan klanten binnen Nederland. Bestellingen kunnen vanuit andere landen dan Nederland worden geplaatst echter aflevering kan slechts in Nederland geschieden.

6.2 Op termijn kunnen andere afzetgebieden worden toegevoegd.

6.3 Het koopcontract kan slechts in het Nederlands worden afgesloten.

7. Bezorgkosten producten
7.1 Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief bezorgkosten en eventuele “kleine order toeslag”, doch inclusief BTW.

7.2 De bezorgkosten binnen Nederland bedragen Euro €4,95 per bestelling, ongeacht het aantal artikelen. Boven de €100 wordt franco aan huis geleverd.

7.3 De bezorgkosten binnen België bedragen Euro €8,50 per bestelling, ongeacht het aantal artikelen. Boven de €150 wordt franco aan huis geleverd.

8. Levering en levertijd
8.1 Binnen Nederland levert Locdepot de bestelde producten binnen 1-2 werkdagen na orderbevestiging op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Indien u niet aanwezig bent, kunnen de bestelde producten bij de buren worden afgeleverd.

8.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Locdepot is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Is het niet mogelijk binnen de gestelde termijnen te leveren of is er om andere reden vertraging dan ontvangt u uiterlijk binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht.

8.3 Aflevering geschiedt: “Af magazijn”, dat wil zeggen, uit ons magazijn. Locdepot zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Locdepot. Het eigendom van de producten gaat pas over bij aflevering indien de producten betaald zijn. Locdepot blijft eigenaar van de goederen totdat deze volledig zijn betaald.

8.4 Locdepot is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden dan door Locdepot gedragen.

8.5 Vanwege de factor bezorgkosten is Locdepot gerechtigd om bij een totaal bestelbedrag (excl. Bezorgkosten) van minder dan €15,- de bestelling niet te accepteren, zodat er geen overeenkomst tussen Locdepot en de klant tot stand komt. Indien en voor zover Locdepot van dat recht gebruik maakt, kan de klant alsnog een overeenkomst tot stand brengen door middel van zodanige bijbestelling dat het orderbedrag minimaal €15,- wordt. 

9. Veilig betalen
Locdepot biedt verschillende manieren om te betalen:

9.1 Betaling door bank/giro-overboeking vooraf: Nieuwe klanten ontvangen indien zij een bestelling verrichten een ontvangstbevestiging / factuur per E-mail, die vooraf moet worden betaald. Na ontvangst van de betaling zal Locdepot overgaan tot levering van de gevraagde goederen.

9.2 iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS bank of Postbank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal.

10. Retour producten
10.1 Producten, die u via de Locdepot Webshop heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper kan binnen veertien dagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Locdepot berekent administratiekosten voor het retour sturen van artikelen op deze wijze. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits al voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@Locdepot.nl. Het eventueel al door u betaalde bedrag (na aftrek van de administratiekosten), zal uiterlijk binnen 30 dagen zijn terugbetaald.

10.2 Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door Locdepot kostenloos omgeruild voor exact hetzelfde product dan wel krijgt u uw geld retour, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits al voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@Locdepot.nl .

10.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Locdepot kostenloos omgeruild dan wel geld gerestitueerd voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert.

10.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 30 dagen op uw bank- of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met info@Locdepot.nl. .

10.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.

10.6 Indien u producten, die via de Locdepot Webshop zijn gekocht heeft geretourneerd, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. Locdepot neemt anders geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt.

10.7 Kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de klant.

11. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming

11.1 Reclamering terzake het niet ontvangen van een (gedeelte van een) bestelling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat.

11.2 De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

12. Schadevergoeding
12.1 Locdepot kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of bewuste roekeloosheid schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

12.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Locdepot komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

12.3 Locdepot is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

12.4 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Locdepot als gevolg van dwingendrechtelijke bepalingen.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Locdepot en de koper is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail: info@Locdepot.nl . Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

13.3 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

14. Nederlandse tekst prevaleert
14.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

15. Persoonsgegevens
15.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Locdepot nageleefd. Klanten hebben bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

15.2 Locdepot zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.

15.3 Indien de klant de invoervelden voor aanmelding op de nieuwsbrief heeft aangevinkt en voorts heeft aangevinkt dat hij toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die Locdepot voor hem nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Locdepot en zullen die daarvoor worden gebruikt. De klant kan te allen tijde zijn toestemming resp. zijn aanmelding voor de nieuwsbrief ongedaan maken via “mijn gegevens” indien hij zulks wenst.
15.4 De klant kan ook zijn toestemming of een of meer van zijn aanmeldingen ongedaan maken door een email te sturen naar info@Locdepot.nl.

15.5 De bewuste ongedaanmaking zal dan binnen een werkdag na ontvangst door Locdepot van het bewuste email resp. ontvangst van de bewuste melding bij de klantenservice in ons systeem worden uitgevoerd.

16. Prijzen
16.1 Locdepot kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten. Indien als prijs €0,00 staat vermeld houdt dit in dat op dit moment een verkoopprijs niet bekend is. Prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Informatie over deze prijzen kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar info@Locdepot.nl.